evangelische Heiraten in Sompolno

Ausgewählte Familien und Personen

Quellenangaben


Gottfried FRIEDRICH

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.
"28. Juni 1840
Akt 6. Kuszki
Działo się w Sompolnie dnia dwudziestego osmego Czerwca Tysiąc ósm
sét czterdziestego roku o godzinie czwartey z rana Wiadomo czyniomy
iz w przytomności świadków Andrzeja Grenke lat trzydiesci pięc i Andrzeja
Kaszuba lat dwadziescia pięc liczących Gospodarze z Wsi Kuszkow za
zawarte zostało małżeństwo miedzy Goftfrydem Frydrych Wdowiec lat trzy
dzieścia siedm liczący Gospodarz z Wsi Kuszkow a Panna Teofila Corka
Jana i Maryanny Małżonków Pacholke liczącą lat dwadzieścia dwa
ciągle przy rodzicach zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapo-
wiedzie w dniach siodmym czternastym i dwudziestym pierwszym
osmem Czerwca roku bieżącego w Parafii Sompolna nowocicz zezwo
lenie Ustrce obecnych Aktowi rodzicow nowo zaślubionych Tamowania
Małżeństwa nie zaszło Małżonkowie nowi oswiadczacą iznie za
warli nigdzie zadnej umowy przed słubney - Akt ten Stawaiącyemu
i Świadkom pisać nie umieśęcym przeczytany przez na podpisa
ny został
Jan Tietz.".

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/76.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.


Teophila PACHOLKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.
"28. Juni 1840
Akt 6. Kuszki
Działo się w Sompolnie dnia dwudziestego osmego Czerwca Tysiąc ósm
sét czterdziestego roku o godzinie czwartey z rana Wiadomo czyniomy
iz w przytomności świadków Andrzeja Grenke lat trzydiesci pięc i Andrzeja
Kaszuba lat dwadziescia pięc liczących Gospodarze z Wsi Kuszkow za
zawarte zostało małżeństwo miedzy Goftfrydem Frydrych Wdowiec lat trzy
dzieścia siedm liczący Gospodarz z Wsi Kuszkow a Panna Teofila Corka
Jana i Maryanny Małżonków Pacholke liczącą lat dwadzieścia dwa
ciągle przy rodzicach zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapo-
wiedzie w dniach siodmym czternastym i dwudziestym pierwszym
osmem Czerwca roku bieżącego w Parafii Sompolna nowocicz zezwo
lenie Ustrce obecnych Aktowi rodzicow nowo zaślubionych Tamowania
Małżeństwa nie zaszło Małżonkowie nowi oswiadczacą iznie za
warli nigdzie zadnej umowy przed słubney - Akt ten Stawaiącyemu
i Świadkom pisać nie umieśęcym przeczytany przez na podpisa
ny został
Jan Tietz.".

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/76.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/76.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/76.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/76.


Christoph BRANDT vel GŁOWACKI

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/24.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/24.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/24.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/50.


Marianna DREWS

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/24.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/24.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/50.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/04.
"1840
Akt 4.
Ruda Koszary
Działo się w Sompolnie dnia trzydziestego pierwszego Maja Tysiąc
ósmsét czterdziestego roku o godzinie pierwszey popołudniu Wiadomo czynicsny
iz w przytomności Swiadkow Ludwika Brandt lat trzydzieszia iden liczący i
Gottliba Arnt lat dwadzieszia iden oboje z swi Ruda Koszary na
dniu dzieyszym zawarte zostało religinie Małżeństwo miedzy
Samuelem Klocer Wdowiec lat trzydziesci w Wsi Ruda Koszary zamię
szkały a Panną Anną Krystyną Corką Krysztofa i Maryanny
Brandt liczącą lat dwadzieścia ieden ciągle przy Rodzicach w Kacię
skich Holędrych zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowie
dzie w dniach dziesiątym i siedmnastym, i dwodziestym czwartym bieżącego
Miesiąca i roku w Parafii Sompolno iako tez zezwolenie ustrze
Aktowi przytomzych rodziców nowo zaślubionych Tamowania Mał-
żeństwo nie zaszło Małżonkowie nowi oswiadczają iz nie zawarli
żadney Umowy przed Słubney. Akt ten Stawaiącemu i Świadkom
pisać nie umieśęcym przeczytany przez na podpisany został
Jan Tietz.".

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1842/24.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/50.


Gottlieb HARINT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/45.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/45.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/45.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/45.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/45.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/45.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/45.


Anna Justina SPITZER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/45.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/45.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/45.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/45.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/45.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/45.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1844/45.


Ludwig WEIGERT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.
"17. Mai 1840 Akt 1.
Łączki
Akta Małżeństwa Gminy Ewangelickiey Parafii M Sompolna
Działo się w Sompolnie dnia Siedmniastego Maja Tysiąc ósmzét czter-
dziestego roku o godzinie pierwszey popołudniu Wiadomo czynicsny iz
w przytomności świadków Michała Kaszube lat trzydzieszi siedm liczą-
cy i Adama Rychter lat czterdzieści cztery liczący obydwa Gospodarze
w wsi Lączkow zamieszkałych na dniu dzisiajdzym zawarte zostało
Małżeństwo miedzy Ludwikiem Weigert Młodzianem lat dwa-
dzieścia siedm / Syn Marcina i Anny Małżonków Weigertow tam-
że zamieszkałych / a Panną Karoliną Eisner lat dwadzieścia
licząca Córka Krysztyana i Anny Eisner tu w Lączkach przy
rodzicach zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie
w dniach dwudziestym szóstym Kwietnia trzeciegi i dziesiątego
bieżącego miesiąca i roku w Parafii Sompolinskiey i akt tez
zezwolenie Ustne Aktowi Obecscych Rodziców nowo zaślubiony
Tamowanie Małżeństwo nie zaszło Małżonkowie nowi oswiad
czają iz nie zawarli nigdzie żadney umowy przed Słubney
Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieśęcym przeczy
tany przez na podpisany został
Jan Tietz.".

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1860/02.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/41.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/41.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/41.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/41.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/41.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/01.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/41.


Anna Ludwiga SCHUTT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/41.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/41.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/41.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/41.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/41.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/41.


ZIMMER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/92.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.
"18. Mai 1840
Akt 3.
Lisionki
Działo się w Sompolnie dnia osmnastego Maja Tysiąc ósmsét czter-
dziestego roku o godzinie ozmey z rana Wiadomo czyniomy ze przytomności
świadków Gotfrida Plachrada lat pięcdziety liczący i Ludwika Szyndler
lat trzydzieszi licząca oboje z Rudki Wielkiego Gospodarze w dniu dzsiey
szym zawarte zostało Małżeństwo miedzy Danielem Martynem Wdowcem
lat dwadzieścia szesc liczący Syn Jana i Anny Małżonków Martynow
a wdową Justyną Cymer Córka Marcina i Katarzyny Małżonków Kaus
lat dwadzieścia licząca Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w
dniach trzecim, dziesiątym i siedmnastym bieżącego Miesiąca i roku
w Parafii Sompolno iako tez zezwolenie ustrze Aktowi przytomzych
Rodziców nowo zaślubionych Tamowania Małżeństwa nie zaszło Mał
żonkowie nowi oswiadczaią iz nie zawarli żadney umowy przedsłub
ney Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieśęcym
przeczytany przez na podpisany został
Jan Tietz.".


Justina KAUS

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.
"18. Mai 1840
Akt 3.
Lisionki
Działo się w Sompolnie dnia osmnastego Maja Tysiąc ósmsét czter-
dziestego roku o godzinie ozmey z rana Wiadomo czyniomy ze przytomności
świadków Gotfrida Plachrada lat pięcdziety liczący i Ludwika Szyndler
lat trzydzieszi licząca oboje z Rudki Wielkiego Gospodarze w dniu dzsiey
szym zawarte zostało Małżeństwo miedzy Danielem Martynem Wdowcem
lat dwadzieścia szesc liczący Syn Jana i Anny Małżonków Martynow
a wdową Justyną Cymer Córka Marcina i Katarzyny Małżonków Kaus
lat dwadzieścia licząca Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w
dniach trzecim, dziesiątym i siedmnastym bieżącego Miesiąca i roku
w Parafii Sompolno iako tez zezwolenie ustrze Aktowi przytomzych
Rodziców nowo zaślubionych Tamowania Małżeństwa nie zaszło Mał
żonkowie nowi oswiadczaią iz nie zawarli żadney umowy przedsłub
ney Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieśęcym
przeczytany przez na podpisany został
Jan Tietz.".

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.


Johann MARTIN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.
"18. Mai 1840
Akt 3.
Lisionki
Działo się w Sompolnie dnia osmnastego Maja Tysiąc ósmsét czter-
dziestego roku o godzinie ozmey z rana Wiadomo czyniomy ze przytomności
świadków Gotfrida Plachrada lat pięcdziety liczący i Ludwika Szyndler
lat trzydzieszi licząca oboje z Rudki Wielkiego Gospodarze w dniu dzsiey
szym zawarte zostało Małżeństwo miedzy Danielem Martynem Wdowcem
lat dwadzieścia szesc liczący Syn Jana i Anny Małżonków Martynow
a wdową Justyną Cymer Córka Marcina i Katarzyny Małżonków Kaus
lat dwadzieścia licząca Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w
dniach trzecim, dziesiątym i siedmnastym bieżącego Miesiąca i roku
w Parafii Sompolno iako tez zezwolenie ustrze Aktowi przytomzych
Rodziców nowo zaślubionych Tamowania Małżeństwa nie zaszło Mał
żonkowie nowi oswiadczaią iz nie zawarli żadney umowy przedsłub
ney Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieśęcym
przeczytany przez na podpisany został
Jan Tietz.".


Anna <MARTIN>

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/92.


Daniel MARTIN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.
"18. Mai 1840
Akt 3.
Lisionki
Działo się w Sompolnie dnia osmnastego Maja Tysiąc ósmsét czter-
dziestego roku o godzinie ozmey z rana Wiadomo czyniomy ze przytomności
świadków Gotfrida Plachrada lat pięcdziety liczący i Ludwika Szyndler
lat trzydzieszi licząca oboje z Rudki Wielkiego Gospodarze w dniu dzsiey
szym zawarte zostało Małżeństwo miedzy Danielem Martynem Wdowcem
lat dwadzieścia szesc liczący Syn Jana i Anny Małżonków Martynow
a wdową Justyną Cymer Córka Marcina i Katarzyny Małżonków Kaus
lat dwadzieścia licząca Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w
dniach trzecim, dziesiątym i siedmnastym bieżącego Miesiąca i roku
w Parafii Sompolno iako tez zezwolenie ustrze Aktowi przytomzych
Rodziców nowo zaślubionych Tamowania Małżeństwa nie zaszło Mał
żonkowie nowi oswiadczaią iz nie zawarli żadney umowy przedsłub
ney Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieśęcym
przeczytany przez na podpisany został
Jan Tietz.".

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/07.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.
"18. Mai 1840
Akt 3.
Lisionki
Działo się w Sompolnie dnia osmnastego Maja Tysiąc ósmsét czter-
dziestego roku o godzinie ozmey z rana Wiadomo czyniomy ze przytomności
świadków Gotfrida Plachrada lat pięcdziety liczący i Ludwika Szyndler
lat trzydzieszi licząca oboje z Rudki Wielkiego Gospodarze w dniu dzsiey
szym zawarte zostało Małżeństwo miedzy Danielem Martynem Wdowcem
lat dwadzieścia szesc liczący Syn Jana i Anny Małżonków Martynow
a wdową Justyną Cymer Córka Marcina i Katarzyny Małżonków Kaus
lat dwadzieścia licząca Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w
dniach trzecim, dziesiątym i siedmnastym bieżącego Miesiąca i roku
w Parafii Sompolno iako tez zezwolenie ustrze Aktowi przytomzych
Rodziców nowo zaślubionych Tamowania Małżeństwa nie zaszło Mał
żonkowie nowi oswiadczaią iz nie zawarli żadney umowy przedsłub
ney Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieśęcym
przeczytany przez na podpisany został
Jan Tietz."

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.


Justina KAUS

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.
"18. Mai 1840
Akt 3.
Lisionki
Działo się w Sompolnie dnia osmnastego Maja Tysiąc ósmsét czter-
dziestego roku o godzinie ozmey z rana Wiadomo czyniomy ze przytomności
świadków Gotfrida Plachrada lat pięcdziety liczący i Ludwika Szyndler
lat trzydzieszi licząca oboje z Rudki Wielkiego Gospodarze w dniu dzsiey
szym zawarte zostało Małżeństwo miedzy Danielem Martynem Wdowcem
lat dwadzieścia szesc liczący Syn Jana i Anny Małżonków Martynow
a wdową Justyną Cymer Córka Marcina i Katarzyny Małżonków Kaus
lat dwadzieścia licząca Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w
dniach trzecim, dziesiątym i siedmnastym bieżącego Miesiąca i roku
w Parafii Sompolno iako tez zezwolenie ustrze Aktowi przytomzych
Rodziców nowo zaślubionych Tamowania Małżeństwa nie zaszło Mał
żonkowie nowi oswiadczaią iz nie zawarli żadney umowy przedsłub
ney Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieśęcym
przeczytany przez na podpisany został
Jan Tietz.".

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.
"18. Mai 1840
Akt 3.
Lisionki
Działo się w Sompolnie dnia osmnastego Maja Tysiąc ósmsét czter-
dziestego roku o godzinie ozmey z rana Wiadomo czyniomy ze przytomności
świadków Gotfrida Plachrada lat pięcdziety liczący i Ludwika Szyndler
lat trzydzieszi licząca oboje z Rudki Wielkiego Gospodarze w dniu dzsiey
szym zawarte zostało Małżeństwo miedzy Danielem Martynem Wdowcem
lat dwadzieścia szesc liczący Syn Jana i Anny Małżonków Martynow
a wdową Justyną Cymer Córka Marcina i Katarzyny Małżonków Kaus
lat dwadzieścia licząca Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w
dniach trzecim, dziesiątym i siedmnastym bieżącego Miesiąca i roku
w Parafii Sompolno iako tez zezwolenie ustrze Aktowi przytomzych
Rodziców nowo zaślubionych Tamowania Małżeństwa nie zaszło Mał
żonkowie nowi oswiadczaią iz nie zawarli żadney umowy przedsłub
ney Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieśęcym
przeczytany przez na podpisany został
Jan Tietz."

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.


Gottfried PFLUGRAD

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.
"18. Mai 1840
Akt 3.
Lisionki
Działo się w Sompolnie dnia osmnastego Maja Tysiąc ósmsét czter-
dziestego roku o godzinie ozmey z rana Wiadomo czyniomy ze przytomności
świadków Gotfrida Plachrada lat pięcdziety liczący i Ludwika Szyndler
lat trzydzieszi licząca oboje z Rudki Wielkiego Gospodarze w dniu dzsiey
szym zawarte zostało Małżeństwo miedzy Danielem Martynem Wdowcem
lat dwadzieścia szesc liczący Syn Jana i Anny Małżonków Martynow
a wdową Justyną Cymer Córka Marcina i Katarzyny Małżonków Kaus
lat dwadzieścia licząca Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w
dniach trzecim, dziesiątym i siedmnastym bieżącego Miesiąca i roku
w Parafii Sompolno iako tez zezwolenie ustrze Aktowi przytomzych
Rodziców nowo zaślubionych Tamowania Małżeństwa nie zaszło Mał
żonkowie nowi oswiadczaią iz nie zawarli żadney umowy przedsłub
ney Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieśęcym
przeczytany przez na podpisany został
Jan Tietz.".

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/07.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/52.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/52.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/07.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1847/07.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/03.


Anna Dorothea FERGIN

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1851/59.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/52.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/52.


Michael SCHINDEL

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/34.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/34.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/34.


Eleonora KANT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/34.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/34.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1853/34.


Johann GEMAHL

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/75.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/75.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/75.


Carolina ROSKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/75.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/75.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/75.


© Inhalte können teilweise urheberrechtlich geschützt sein