evangelische Heiraten in Sompolno

Ausgewählte Familien und Personen

Quellenangaben


Karl SIEBERT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/16.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/16.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/16.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/16.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/16.


Martin ZDUNSKI

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/10.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/10.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/10.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/10.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1854/10.


Gottlieb PINNO

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/87.


Friedrich MITTELSTAEDT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/14.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/14.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/14.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/14.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/14.


Anton KRUEGER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/14.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/09.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/14.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/09.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/14.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/14.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/14.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/09.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1852/09.


Andreas DREWS

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/13.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1849/20.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/01.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/13.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/13.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1843/17.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/10.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1846/14.

9Heiratsurkunde Sompolno ev. 1849/20.

10Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/13.

11Heiratsurkunde Sompolno ev. 1850/01.


Michael SUESS

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/12.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/12.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/12.


Johann SPLETT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/11.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/10.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/11.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/10.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/10.

6Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/11.

7Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/11.

8Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/10.


Johann SCHULTZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/10.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/10.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/10.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/10.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/10.


Julian GREBER

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/50.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/50.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/50.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/50.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1862/50.


Johann ALBRECHT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/09.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/09.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/09.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/09.


Christian BLOUCK

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/08.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/08.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/08.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/08.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/08.


Andreas KASCHUBE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.
"28. Juni 1840
Akt 6. Kuszki
Działo się w Sompolnie dnia dwudziestego osmego Czerwca Tysiąc ósm
sét czterdziestego roku o godzinie czwartey z rana Wiadomo czyniomy
iz w przytomności świadków Andrzeja Grenke lat trzydiesci pięc i Andrzeja
Kaszuba lat dwadziescia pięc liczących Gospodarze z Wsi Kuszkow za
zawarte zostało małżeństwo miedzy Goftfrydem Frydrych Wdowiec lat trzy
dzieścia siedm liczący Gospodarz z Wsi Kuszkow a Panna Teofila Corka
Jana i Maryanny Małżonków Pacholke liczącą lat dwadzieścia dwa
ciągle przy rodzicach zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapo-
wiedzie w dniach siodmym czternastym i dwudziestym pierwszym
osmem Czerwca roku bieżącego w Parafii Sompolna nowocicz zezwo
lenie Ustrce obecnych Aktowi rodzicow nowo zaślubionych Tamowania
Małżeństwa nie zaszło Małżonkowie nowi oswiadczacą iznie za
warli nigdzie zadnej umowy przed słubney - Akt ten Stawaiącyemu
i Świadkom pisać nie umieśęcym przeczytany przez na podpisa
ny został
Jan Tietz.".

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.


Andreas GRENKE

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.
"28. Juni 1840
Akt 6. Kuszki
Działo się w Sompolnie dnia dwudziestego osmego Czerwca Tysiąc ósm
sét czterdziestego roku o godzinie czwartey z rana Wiadomo czyniomy
iz w przytomności świadków Andrzeja Grenke lat trzydiesci pięc i Andrzeja
Kaszuba lat dwadziescia pięc liczących Gospodarze z Wsi Kuszkow za
zawarte zostało małżeństwo miedzy Goftfrydem Frydrych Wdowiec lat trzy
dzieścia siedm liczący Gospodarz z Wsi Kuszkow a Panna Teofila Corka
Jana i Maryanny Małżonków Pacholke liczącą lat dwadzieścia dwa
ciągle przy rodzicach zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapo-
wiedzie w dniach siodmym czternastym i dwudziestym pierwszym
osmem Czerwca roku bieżącego w Parafii Sompolna nowocicz zezwo
lenie Ustrce obecnych Aktowi rodzicow nowo zaślubionych Tamowania
Małżeństwa nie zaszło Małżonkowie nowi oswiadczacą iznie za
warli nigdzie zadnej umowy przed słubney - Akt ten Stawaiącyemu
i Świadkom pisać nie umieśęcym przeczytany przez na podpisa
ny został
Jan Tietz.".

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/06.


August FIETZ

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/42.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/42.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/42.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/42.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/42.


Ludwig BRANDT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/04.
"1840
Akt 4.
Ruda Koszary
Działo się w Sompolnie dnia trzydziestego pierwszego Maja Tysiąc
ósmsét czterdziestego roku o godzinie pierwszey popołudniu Wiadomo czynicsny
iz w przytomności Swiadkow Ludwika Brandt lat trzydzieszia iden liczący i
Gottliba Arnt lat dwadzieszia iden oboje z swi Ruda Koszary na
dniu dzieyszym zawarte zostało religinie Małżeństwo miedzy
Samuelem Klocer Wdowiec lat trzydziesci w Wsi Ruda Koszary zamię
szkały a Panną Anną Krystyną Corką Krysztofa i Maryanny
Brandt liczącą lat dwadzieścia ieden ciągle przy Rodzicach w Kacię
skich Holędrych zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowie
dzie w dniach dziesiątym i siedmnastym, i dwodziestym czwartym bieżącego
Miesiąca i roku w Parafii Sompolno iako tez zezwolenie ustrze
Aktowi przytomzych rodziców nowo zaślubionych Tamowania Mał-
żeństwo nie zaszło Małżonkowie nowi oswiadczają iz nie zawarli
żadney Umowy przed Słubney. Akt ten Stawaiącemu i Świadkom
pisać nie umieśęcym przeczytany przez na podpisany został
Jan Tietz.".

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/04.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/04.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/04.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/04.


Christoph SCHMIDT

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/01.

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/01.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/01.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/01.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1845/01.


Andreas WIDECKI

1Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/02.
"17. Mai 1840
Akt 2.
Wywozna
Działo się w Sompolnie dnia Siedmnastego Maja Tysiąc ósmzét czter =
dziestego roku ogodzinié czwartey popołudniu Wiadomo czyniemie ze
w przytomności świadków Andrzeja Wideckiego lat trzydzieści piec
i Jakob Tucholke lat trzydzieści liczący obydwa Gospodarze z Wsi
Wywozny na dniu dzisiejszym zawarte zostało Małżeństwo miedzy
Michałem Majer Młodzianem lat dwadzieścia dziewisc liczący Syn
Andrzeja i Anny Małżonków Majerow tamże zamięszkalych a
Panną Maryanną Kaszube Córką Michała i Zuzanny Małżonków
Kaszubow lat dwadzieścia licząca w Wywoznie przy rodzicach zo
stająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w dniach
trzecim dziesiątym i siedmnastym biezącego miesiąca i roku w Paraf
fii Sompolinskiey jako tez zezwolenie lestne obecnych AktowRodzi
cow nowo zaślubionych tamowanie Małżeństwa nie zaszło Małżon
kowi nowi ozwiad ozaią iz nie zawarli nigdzie zadney umowy
przed słubney Akt ten Stawaiącym i Świadki pisac nie umieśęajki
przeczytany przez nas podpisany został
Jan Tietz.".

2Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/02.

3Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/02.

4Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/02.

5Heiratsurkunde Sompolno ev. 1840/02.